Trzecie wezwanie Akcjonariuszy

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy Kodeks spółek handlowych, Zakłady Przemysłu Wełnianego „9 MAJA” S.A, informują akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółki, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym
dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, tylko będą dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy, natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku powyższymi zmianami Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 20 lutego 2021 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Częstochowska 38/52 w Łodzi, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym
akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod nr telefonu 42 674 18 52 lub pisząc email: zpw@9maja.com.p|

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy [PDF, 468 KB]